044.چیستان

67- آن چیست که روز می دود و شب پاسبان اتاق است؟
68- آن چیست که امروز مهمان ماست، فردا نوبت شماست؟
69- آن چیست که اگر از ارتفاع زیاد به زمین افتد نمی شکند اما اگر در دخمه ای افتد می شکند؟
70- آن کدام جانور است که صبح با چهار پا ظهر با دو پا و عصر با سه پا راه می رود؟
71- آن چیست که روز و شب دستش را به کمرش زده وایستاده؟
72- آن چیست که من یکی دارم تو دو تا داری شاه سه تا و پسر پادشاه نه تا؟
73- آن چیست که در دنیاست، دنیا هم دراوست؟
74- آن چیست که تا اسمش را به زبان می رانی می شکند؟
75- آن چیست که هر چه آب در آن بریزند پر نمی شود؟
76- آن چیست که هر چه می دویم به آن نمی رسیم؟
77- آن کیست که برای همه ی مردم لباس می دوزد اما خودش لخت است؟
78- آن چیست که ما تصور می کنیم او را می خوریم اما در حقیقت او ما را می خورد؟
79- آن چیست که شیرین است و طعم ندارد، سنگین است و وزن ندارد؟
80- آن چیست که من می روم و او می ماند؟
81- آن چیست که بی علم و دانش ،همه چیز را همانگونه که هست آشکار می سازد؟
82- آن چیست که تا سرش را نبرند حرف نمی زند؟
83- آن چه کشوری است که در پیشانی ماست؟
84- آن چه کشوری است که در چشم ماست؟
85- آن چیست که هر چه آن را بیشتر بکشیم کوتاه تر می شود؟
86- آن چیست که هر چه آن را بیشتر بکشیم بلند تر می شود؟
87- آن چیست که اگر باشد (کور) است و اگر نباشد (کر) است؟
88- آن چیست که پدر و پسر دارند اما مادر ندارد؟
89- آن چیست که بسیارش کم است و آن چیست که کمش بسیار است؟
90- آن کدام یک است که دو نمی شود؟
91- آن کدام دو است که سه نمی شود؟
92- آن کدام سه است که چهار نمی شود؟
93- آن کدام چهار است که پنج نمی شود؟
94- آن کدام پنج است که شش نمی شود؟
95- آن کدام شش است که هفت نمی شود؟
96- آن کدام هفت است که هشت نمی شود؟
97- آن کدام هشت است که نه نمی شود؟
98-آن کدام نه است که ده نمی شود؟
99- آن کدام ده است که یازده نمی شود؟
100- اون چی چیه که روش نقرس ، زیرش طلا؟
101- اون چیه که مال تویه ، اما خودت کمتر ازهمه به کارش می بری؟
102- آن کدام درنده است که آدم سرش را می خورد؟
103- آن چیست که در میان (گربه) ، ماهی است؟
104- منظور از خروس بیوه چیست؟
105- اکنون چهار تن از پیامبران زنده هستند ، آن چهار تن کدامند؟
106- آن چیست که پر و خالیش یک وزن دارد؟
107- خداوند متعال چه می خورد ، چه می پوشد و چقدر توانایی دارد؟
108- این عبارت را بخوانید.( کشمشمشیر کشمشیر ).
109- این مصراع را بخوانید.( پیشلطیفطلعتشقیمتمنشکستهشد.).
110- از صفر تا صد چند تا 9 وجود دارد؟
111- فرق چینی و ژاپنی در چیست؟                                  جواب ها            کفش 68- مرگ 69- تخمه 70- انسان در دوران زندگی 71- آفتابه 72- نقطه 73- چشم 74- سکوت 75- آبکش 76- سایه خود ما 77- سوزن 78- غصه 79- خواب 80- جای پا 81- آینه 82- نامه درون پاکت 83- چین 84- کره 85- سیگار 86- خط 87- حرف واو 88- نقطه 89- دوست و دشمن 90- خدا 91- شب و روز 92- ماه های فصل و اضلاع مثلث 93- چهار فصل 94- پنجه دست و پا 95- شش دانگ هر چیز 96- هفت طبقه آسمان و ایام هفته 97- هشت پا 98- اعداد یک رقمی 99-انگشتان دست و دهگان 100- تخم مرغ 101- اسم 102- شیر 103- گرمابه 104- خروس بدون حرف واو است که خرس می شود.105- حضرت خضر - حضرت الیاس - حضرت ادریس- حضرت عیسی- 106- نوار کاست و ویدئو 107- خداوند متعال غم بندگانش را می خورد ،عیب آنان را می پوشد و قدرتش بی انتهاست.108- کشم شمشیر ، کشم شیر. 109- پیش لطیف طلعتش ، قیمت من شکسته شد. 110- بیست تا 111- چینی می شکند ، اما ژاپنی نمی شکند.

/ 1 نظر / 23 بازدید
AnajOoOoOn

اوووووووو اولی فکر کنم خورشیده فکر نکردم همینجوری گبتم